Fe i Sentimentu

No ta yuda sostené fe usando sintimentu. Pues fe ta sertesa puru! Biba pa fe ta biba na dependensia di kumplimentu di promesa di Dios, independientemente di kualke 5 sentido.
Si nos haña ku nos ta bon danki na sintimentu, nos no ta konsider'e skrituranan sagrado! I ora nos no “sinti fe”? Kon ta hasi? Sinta I warda kos kambia?

Bida ta dependé di sertesa di ku Dios lo hasi loke El a primintí. Si mi sintimentunan ta bisa ku mi ta bon òf malu, esei no ta nifiká nada referente mi fe berdadero, pues nan no tin nada di haber ku mi estado spiritual. E apostel ta siña nos ku:

Pesei, pa kousa di Cristo mi tin plaser den debilidat, den insulto, den sufrimentu, den pèrsekushon, den problema; pasobra ora mi ta debil, e ora ei mi ta fuerte.” 2 Korintionan 12.10

Sertesa di Salbashon ta lo mas importante. Ta un eror grave relashoná fe ku sintimentu di kurason.  Ounke ta un kurason nobo ku Dios a duna. Fe no por ta relashoná ku emoshon.

E emoshonna produsí den un kurason nobo ta e frutanan di Spiritu. Lagaos mira: Ma fruta di e Spiritu ta amor, goso, pas, pasenshi, kariño, bondat, fieldat, mansedumbre, dominio propio; kontra kosnan asina no tin lei.(Gálatanan 5.22,23).”

Emoshon no ta produsí fe; emoshon ta produsí emoshon. Sekreto di bida ta den fe. Asina e propio outor di bida ta bisa: ma e hustu lo biba pa medio di su fe. (Habakuk 2.4).


Nos no por lubidá ku fe rashonal ta riba tur difikultat I desafio di bida. Es ku tin e, sa, I ta permanesé sigur di ku Dios no ta faya. Esei ta muchu mas ku un sintimentu. 

E Yunan di Sara i E Yunan di Hagar

Abraham, kasá di Sara tabatin dos yu. E promé tabata pa insistensia di Sara, I a nase di su sirbidó, Agar. E di dos a nase di Sara komo kumplimentu di promesa di Dios.
E yunan di Sara ta e yunan di fe. Abraham a konfia den Palabra di Dios I warda e promesa 25 aña. E yunan di Hagar ta yu di karni, pasbra Abraham a skucha e bos impasiente di Sara.
Tur dos yu ta di Abraham, pero un ta di e kasá, e otro ta di e amante. E yu di e esposa tabata heredero legítimo, pero e yu di e katibu, e tempunan aya tabata legalmente un katibu.

Awendia esnan ku nase di Spiritu ta e yunan di promesa, I esnan ku a nase di karni, ta yu di katibu. I esnan di karni ta persiguí esnan di Spiritu.

E yunan di fe di Abraham ta heredero, I maske nan no meresé nada, nan herensia eterno ta garantisá. Señor Hesus ta bisa: I e esklabu no ta keda den e kas pa semper; e yu sí ta keda pa semper. (Huan  8.35).”

Un dia Abrah mester a saka yu di e katibu, Ismael, for di kas. E tabata sa ku segun lei semper e lo ta katibu. Meskos un dia esnan di karni lo retirá for di mei mei di e herederonan.

Kiko mester hasi pa bira yu na lugá di katibu?
Sigui e siguiente konseho di Señor Hesus:
Si un hende bin serka Mi, i no odia su tata i mama i esposa i yunan i ruman hòmbernan i ruman muhénan, sí, asta su mes bida, e no por ta Mi disipel. Esun ku no karga su krus i bin Mi tras no por ta Mi disipel.Lukas 14.26,27

Pa un hende bira yu na lugá di katibu, e mester muri I nase di nobo, manera nos a papia anteriormente. Nos tur mester hasi esei. Muri pa bo boluntat I biba segun boluntat di Dios. Biba konforme Palabra di Dios I rechasá inklinashon di karni I obedesé bos dipiritu Santu.


E imágen terenal I e imagen selestial

Manera esun trahá di stòf, esnan ku ta trahá di stòf tambe ta; i manera Esun selestial, esnan ku ta selestial tambe ta. I meskos ku nos a karga e semehansa di e hende trahá di stòf, nos lo karga e semehansa di e Hende selestial tambe. Awor mi ta bisa esaki, rumannan, ku karni i sanger no por eredá e reino di Dios; ni korupshon no ta eredá inkorupshon.”
1 Korintionan 15.48-50

Pablo ta papia di e promé homber refiriendo na Adam komo tereno. E imagen di naturalesa pekaminoso ta reflehá pa medio di obranan di karni, ku ta: Tur akshon di karni ta kontra boluntat di Dios. Esakinan ta su frutanan: “inmoralidat, impuresa, sensualidat, idolatria, bruheria, hostilidat, bringamentu, yalursheit, rabiamentu, pleitamentu, desakuèrdo, doktrina falsu, envidia, buracheria, parandiamentu, i kosnan asin'aki, di kualnan mi ta spièrta boso di antemano, meskos ku mi a spièrta boso kaba di antemano, ku esnan ku praktiká sorto di kosnan asina lo no eredá e reino di Dios. Gálatanan 5.19-21


Kontrali na e homber tereno, tin e homber selestial, esnan ku a nase di Spiritu Santu. Nan tin imagen di Dios den nan karakter, multiplikando e fruta di Spiritu Santu. Manera nos por mira: Ma fruta di e Spiritu ta amor, goso, pas, pasenshi, kariño, bondat, fieldat, mansedumbre, dominio propio; kontra kosnan asina no tin lei.(Gálatanan 5.22,23).”

Esun selestial ta distinguí di esun terenal I karnal den ekspreshon di karakter. Beibel ta papia di Job komo un homber integro, ku tin temor di Dios I ku tabata desviá di maldat. (Job 1:1)
E kualidat ei Dios ta eksihí pa nos kana kunE:  , sea santu, pasobra Ami ta santu. (Levítiko 11.45).”


Ora nos ta pensa manera Dios, nos ta aktua komo si E ta na nos lugá. I komo ta opvio, e desishonnan ku nos tuma lo ta di akuerdo ku boluntat di Dios. Asina, semper e resultadonan lo ta faborabel. 

Fe i Kurason

Fe puru ta eliminá kualke sintimentu di kurason.
Pablo ta konfesá di a risibí grasia I apostulado di Señor Hesus “pa obediensia pa fe” (Romanonan 1:5). Obediensia konsiente pa medio di fe.

E resurekshon di e yu di Hairo ta un di e ehèmpelnan bíbliko di uso di fe rashonal. Hesus a bai den direkshon di kas di e homber ei pa kura e mucha muhé. Pero na kaminda un hende a bisa Hairo ku no tabata nesesario mas, pues su yu a muri. Ma ora Jesus a tende esaki, El a kontest'é: "No tene miedu mas; kere solamente, i e lo wòrdu salbá. (Lukas 8. 50).

E notisia teribel ei a yena Hairo ku miedu, I miedu ta falta di fe! Ora Señor Hesus a bis'é pa e no tin miedu, E tabata kemen: “no duna krédito na e bos di kurason mentiroso;mantené bo fe ku a trese bo serka Mi. Kere, I bo yu lo salba.”
Bon ta vense malu solamente ora bo despresiá emoshon. Si di un banda

Señor Hesus ta bisa:  Asina SEÑOR ta bisa: "No laga un hende sabí gaba di su sabiduria, i no laga e hende poderoso gaba di su poder; no laga un hende riku gaba di su rikesa, ma laga esun ku ta gaba, gaba den esaki, ku e ta komprendé i konoséMi, ku Ami ta SEÑOR, Kende ta mustra miserikòrdia, huisio i hustisia riba tera; pasobra Mi tin delisia den e kosnan aki," SEÑOR ta deklará.
Yeremias 9.23,24
Esnan den e kondishon ei ta diferente di esnan ku ta pertenesé den reino di mundu I esnan ku no tabatin e privilegio di nase di Dios ainda, no por komprondé e tipo di sintimentu ei, pasobra nunka nan a eksperensiá nasementu di Dios.

Ma tur esnan ku a risibiE, na nan El a duna e derecho pa bira yunan di Dios, esnan ku ta kere den Su nòmber, ku no a nase di sanger, ni di e boluntat di karni, ni di e boluntat di hende, ma di Dios. Huan 1.12,13

Ademas, lo Mi duna boso un kurason nobo i pone un spiritu nobo den boso. Lo Mi kita e kurason di piedra for di boso karni i duna boso un kurason di karni.” Ezikiel 36.26”

Ni sabiduria di esun sabí ni forsa di e fuerte, menos rikesa di e riku, ta komparabel na alegria di risibí un kurason nobo I kurason puru transplantá pa e propio Spiritu di Dios.

Fe Rashonal i Fe Emotivo

E fe Rashonal ta trata e práktika di Palabra di Dios sin uso di emoshon. E ehersisio di e Palabra di forma inteligente ta garantisá akshon di fe den ekilibrio. Esei ta fe rashonal.

Esnan kua nase di Dios ta apoyá nan fe den skritua sagrado, independientemente di kualke sintiemntu. Esei ta e tipo di Fe ku ta agradá Dios.

“Dios ta Spiritu, i esnan ku ta ador'E mester adorá den spiritu i bèrdat.” Huan 4.24).

Nos por lesa e versíkulo ei di e siguiente manera: Dios ta sumamente inteligente I e ta deseá pa Su adoradornan ador'é di forma inteligente, segun Su Palabra.

Dios no ta alma ni emoshon; Su adorashon no por ta basá riba emoshon ni sintimentu. E adorashon ei mester ta espontáneo, independiente di klima emoshonal, dependiente di naturalesa spiritual.

E último tempunan aki, musika a hiba hopi hende na adorá di manera emotivo, pues musika ta lanta emoshon. Pero e tin bon efekto tambe, pues e profetanan I saserdotenan di Israel tabata ekspresá lamento, klamor, adorashon I alabansa usando kantikanan spiritual kompañá ku instrumèntnan musikal.

Un ehèmpel ta Salmonan I Kanto di tur Kanto. 


E riesgo di konfundí fe inteligente ku fe emotivo pa motibu di e músika ta asina grandi, ku algun iglesia evangéliko a prohibí músika durante alabansa.

Karni i Spiritu

Manera un simbolo di sintimentu, “kurason humano” òf “karni”, ta opositor di spiritu humano I, mas ku tur kos, opositor di Spiritu di Dios. Su obranan ta kontinuamente devastador I nosivo, tantu pa e propio persona, komo pa esnan ku ta rondó di dje.

Pasobra kurason ta sentro di emoshon I e no ta someté na rason, e ta mentiroso I korupto. Pa su pashonnan e ta hiba ser humano na aktua ku libertat sin limite buskando plaser total.
Kurason tin un fuente di rebeldia kontra ser humano tambe; prinsipalmente kontra su Kreador. Adam I Eva a kontaminá ku e virus di rebeldia I konsekuentemente tur nan herederonan a kontaminá ku e virus maligno ei.
Ni e mihó edukashon por evitá engaño di kurason. E úniko remedi kontra e virus ei, ta transplante di un kurason nobo ku Dios so por duna.
Altísimo a krea Adam I Eva segun Su imagen, kemen nan boluntat mester a someté na esun
di Dios. Tabata eksistí un harmonía perfekto, pero nan a duna lugá na rebeldía.

Tur akshon di karni ta kontra boluntat di Dios. Esakinan ta su frutanan: “inmoralidat, impuresa, sensualidat, idolatria, bruheria, hostilidat, bringamentu, yalursheit, rabiamentu, pleitamentu, desakuèrdo, doktrina falsu, envidia, buracheria, parandiamentu, i kosnan asin'aki, di kualnan mi ta spièrta boso di antemano, meskos ku mi a spièrta boso kaba di antemano, ku esnan ku praktiká sorto di kosnan asina lo no eredá e reino di Dios. Gálatanan 5.19-21

Pasobra esnan ku ta segun e karni ta fiha nan mente riba e kosnan di karni, ma esnan ku ta segun e Spiritu, riba e kosnan di e Spiritu. Pasobra e mente fihá riba e karni ta morto, ma e mente fihá riba e Spiritu ta bida i pas, pasobra e mente fihá riba e karni ta enemistat kontra Dios; pasobra e no ta someté su mes na e lei di Dios, komo ku e no ta kapas pa hasi esei tampoko; i esnan ku ta den karni no por agradá Dios..” Romanonan 8.5-8


Ora e spiritu humano yena su set ku pensamentunan dibino, e ta bira sufisietnte fuerte pa resistí deseo di karni. E forsa di spiritu ta fe, kual ta bin pa skucha e Palabrai ku lo laga bo liber pa tuma e desishon korekto.

Di Material pa Spiritual

Aparentemente e ser material I e ser spiritual ta presentá e mesun struktura físiko. E diferensha ta den interior di kada un; e diferensha ei no ta visibel den wowonan humano, pues mientras e ser material ta trese un imágen di Adam I Eva den dje, e ser spiritual ta karga e im;agen di Señor Hesus. Apòstel Pablo a aklará esei bon ora el a dirigí su mes na e kristiannan na Korintio:"E promé hende, Adam, a bira un alma bibu. E último Adam a bira un spiritu ku ta duna bida. Sinembargo, loke ta spiritual no ta promé, sino loke ta natural; despues loke ta spiritual. E promé hende ta di tera, trahá di stòf; e di dos hende ta di shelu. Manera esun trahá di stòf, esnan ku ta trahá di stòf tambe ta; i manera Esun selestial, esnan ku ta selestial tambe ta. I meskos ku nos a karga e semehansa di e hende trahá di stòf, nos lo karga e semehansa di e Hende selestial tambe.” 1 Korintionan 15:45-49

Asina nos ta mira e dos tiponan di naturalesa humano ku ta eksistí rba mundu. E naturalesa di e promé Adam – alma bibu – I e naturalesa di e último Adam – spiritu ku ta duna bida.

Señor Hesus ta tipifiká e último Adam I e ta aputá e orígen di e dos naturalesanan ei: “Pasobra meskos ku dor di desobedensia di esun hende hopi a wòrdu hasí pekadó, asina tambe dor di obedensia di Esun hopi lo wòrdu hasí hustu.” (Romanonan 5:19)

Alma bibu ta e kondishon natural di e herederonan di Adam I Eva. Spiritu ku ta duna bida ta e kondishon spiritual di esnan ku a nase di Awa I di Spiritu Santu. E promé, e ser karnal, lo tin morto eterno; pero e di dos, e ser spiritual, lo tin bida eterno.
Tur e sernan humano  a heredá e naturalesa korupto di Adam I Eva I, konsekuentemente, tur ser humano ta peka.  P'esei tur ser humano ta ser suhetá na Huisio Final pa kondenashon eterno. P'esei, e promé Adam ta e orígen di esnan nasí di karni, mientras e di dos Adam, Hesukristu, ta e orígen di e nasínan di Spiritu.


Un di e kondishonnan prinsipal pa regenerashon ta obediensia na Palabra di Dios. I, ora bo habri man di bo propio boluntat pa hasi boluntat di Dios, Spiritu Santu ta pone e persona nase komo un kriatura nobo. Di ei e motibu pa kual Pablo a retratá Hesus komo spiritu ku a duna bida, ya ku E ta e Úniko kapas di transformá almanan bibu den spiritunan ku ta duna Bida.

Karakter di e yu di Dios

Nos ta biba den un mundu di material i Dios den un mundu spiritual. Kon Dios por identifiká si un mundu ta estriktamente materialista? I yega na e mundu di e spiritu nan? E fe ta e úniko kanal di komunikashon entre e dos mundu nan aki.
Mi tin un konvikshon fuerte ku no ta boluntat di Señor pa Su manifestashon keda limitá na solamente e Palabra skirbí, pasombra sin práktika teoria ta evaporá.
Debí na e akshon di e yunan di Spiritu Santu di Dios, nan mester ta e referensha divino den e mundu aki.
Nos a mira e manifestashon di e abundansha di gloria di Dios den henter e naturalesa. E mondinan, kampo-, flor-, waterval-, riu-, lago- i lamannan......E shelu, e solo, e luna, e planeta- i streanan; Tur ta enkantá i proklamá e grandesa di E Kreador ku su ekstremo beyesa. Sin embargo, e presensha di e Altísimo no ta someté na e enkanto di Su trabou, pero e ekspreshon di Su karakter.
Dios ta spiritu. P’esei, e mester di e kurpa humano pa biba aden i manifestá Su mes. Pero kua kurpa humano tin e privilegio aki, si tur a peka? Ora ku un yu nase di Dios, Spiritu Santu ta bin biba den su kurpa. Di forma apsolutamente natural, e yu aki ta bai manifestá Su presensha.
“Esun ku a mira mi, a mira e Tata” Hesus a bisa (Huan 14:9). P’esei, e manifestashon di e presensha di Dios ta identifiká su mes solamente ora Su berdadero yunan manifestá Su karakter.
Kon manifestá e karakter di Dios?Esun ku nase di Spiritu ta manifestá e karakter di Dios den relashon ku Dios i e próhimo. Pa Dios fe ta ehersisio di orashon, yuna, den adorashon i den mantenementu di un bon konsenshi. Dikon, manera e teksto sagrado ta bisa: ”Laga e pas di Kristu guia boso kurason” (Kolosensenan 3:15).

Señor Hesus ta atvertí si boso no kumpli ku lei hopi mas mihó ku fariseonan, boso no ta drenta reino di shelu (Mateo 5:20). E lei ku e teksto Bíbliko ta referí n’e ta e kondukta pura, korekto, hustu i sinsero.